Samen op weg

2019: een jaar waarin we op weg zijn gegaan. We blikken terug op dit mooie jaar, waarin we ons samen met onze medewerkers, klanten en partners inzetten voor één gezamenlijk doel: kinderopvang van ijzersterke kwaliteit. Op naar de wereld van morgen, op naar de toekomst!

Samen op weg

Voorwoord

De wereld van morgen begint bij jou. Bij de kinderen die dagelijks op onze locaties zijn en de toekomstige generatie vertegenwoordigen, maar ook bij onze medewerkers die hen op weg helpen bij een volgende stap in hun ontwikkeling. Want dat de wereld van vandaag er heel anders uitziet dan de wereld van morgen, dat hebben we de afgelopen maanden wel ervaren. De coronacrisis was een periode waarin de kinderopvang ontzettend belangrijk was voor ouders met cruciale beroepen en ouders met een baan in een van de vitale sectoren, maar net zo goed voor kwetsbare kinderen.

De uitdagingen waar we in 2019 voor stonden vroegen wendbaarheid, flexibiliteit en lerend vermogen. In dit jaarbericht nemen we je mee in de ontwikkeling van onze medewerkers en het bedrijf Vlietkinderen, de krapte op de arbeidsmarkt, de toegenomen vraag naar kinderopvang en de vorming van Integrale Kindcentra samen met het onderwijs.

In 2019 toonden we veerkracht en konden we bouwen op onze medewerkers. Onze heldere koers hielp ons om richting te geven aan 2019 en ondersteunde ons in de onzekere tijd die 2020 bracht. Welke kennis en vaardigheden er in de toekomst nodig zijn weet niemand. Dit geldt voor zowel kinderen als medewerkers. Wat ik wel weet, is dat wij bij Vlietkinderen kiezen voor ‘samen’. Samen met ouders en samenwerkingspartners zorgen we voor goede plekken in de wijk voor alle kinderen. Iedereen mag meedoen. Wij ontwikkelen voor de wereld van morgen.

Samen op weg

Wie zijn wij

Stichting Vlietkinderen is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie gevestigd in Leidschendam-Voorburg en Den Haag
(de wijken Leidschenveen en de Binckhorst). We bieden in dit werkgebied verschillende vormen van opvang aan voor circa. 2500 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar op 10 peuterspeelzalen cq. Peuteropvang locaties (PSZ), 9 kinderdagverblijven (KDV) en 15

Buitenschoolse opvang locaties (BSO). Een deel van de locaties ‘wonen’ onder één dak met het onderwijs in een kindcentrum. Daarnaast verzorgt Vlietkinderen TSO de tussenschoolse opvang voor zo’n 1700 kinderen op 12 scholen. Daarnaast exploiteert Vlietkinderen twee Spel -en Opvoedpunten in samenwerking met de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De kern van onze missie is dat we ouders in staat stellen om opvoeding, studie, werk en vrije tijd te combineren door hen de zekerheid en continuïteit te bieden van een uitdagende, veilige en ontwikkelomgeving voor hun kind. 

Vlietkinderen onderscheidt zich consistent en scherp in de markt door een hoge (pedagogische) kwaliteit, meerwaarde voor de ontwikkeling van kinderen, regionaal stevig geworteld, consistent en betrouwbaar, in nauwe samenwerking met onderwijs en andere partners. Een maatschappelijk bedrijf in het sociaal domein.

Vlietkinderen is een sterk merk in de regio, heeft een goede naam en haar propositie voor pedagogische kwaliteit, betrouwbaarheid en expertise op pedagogisch gebied wordt herkend en erkend door zowel ouders als schoolbesturen, jeugdzorg, gemeenten en andere samenwerkingspartners.

Vlietkinderen onderschrijft de Governancecode Kinderopvang en volgt, voor haar medewerkers, de Beroepscode Kinderopvang.

Samen op weg

Raad van toezicht

”In algemene zin oordeelt de Raad van Toezicht positief over het reilen en zeilen van Stichting Vlietkinderen en over de wijze waarop de directie daaraan sturing geeft. Wij zijn evenwel van mening dat de grote betrokkenheid en deskundigheid waarmee nagenoeg alle medewerkers, zowel in de centrale organisatie als op de locaties, zich inzetten voor hun taak, de beste garantie biedt voor de continuïteit van de organisatie en het behoud van de sfeer en het karakter van Vlietkinderen. De Raad spreekt in dit verslag daarom graag zijn vertrouwen uit in de directie, het managementteam, de staf en de medewerkers.”

 

Frank van den Akker

 

Voorzitter Raad van Toezicht

Beter, mooier,
groener

Zorg voor de omgeving en zorg voor elkaar. De zaken beter, slimmer en efficiënter organiseren. Vlietkinderen is modern en wendbaar. Een lerende organisatie. We investeren in mensen en systemen. Zodat we kunnen leren van elkaar en beter worden in ons werk.

Beter, mooier, groener

Technologie

Op het gebied van technologie is een plan gemaakt om daadwerkelijke verbeterslagen te maken. De ICT-omgeving (structuur, veiligheid en beheer) heeft een volledige upgrade gekregen en is passend gemaakt voor de ontwikkeling en wendbaarheid van de organisatie die we voor ogen hebben.

De ICT-omgeving is opgeschoond, gemoderniseerd en verstevigd. Het wifi-netwerk is op alle locaties op niveau en er zijn moderne devices aangeschaft om flexibel werken te ondersteunen. Ook de telefonieomgeving is voorzien van een upgrade om de onderlinge communicatie, evenals de communicatie met onze klanten, verder te verbeteren

Beter, mooier, groener

Bouwen en
Duurzaamheid

Vlietkinderen participeert in de bouw van twee kindcentra (basisonderwijs in combinatie met opvang): kindcentrum Trampoline in Leidschendam (samen met Lucas Onderwijs) en Kindcentrum Heeswijk in Voorburg (samen met schoolbestuur Panta Rhei).

Daarnaast investeren we in een nieuw gebouw voor het kinderdagverblijf Pinkeltje in Voorburg. Dit project doen we volledig in eigen beheer.

De nieuwbouw van kinderdagverblijf Pinkeltje is een fantastisch project, waarbij duurzaamheid en oog voor milieu en klimaat hoog op de agenda staan. Houtskeletbouw, hergebruik van water, een warmtepomp, zonnepanelen en een prachtige groene buitenruimte voor de kinderen zijn een aantal voorbeelden hiervan. Het gebouw beschikt over een fijne veranda, waar kinderen ook met minder mooi weer buiten kunnen spelen.

Op basis van een huisvestingscan zijn een aantal van onze locaties gerenoveerd en heringericht. Ook hierbij worden duurzame keuzes gemaakt, bijvoorbeeld op het gebied van verlichting en lucht-, koel- en warmtesystemen. We willen hiermee een veilige omgeving creëren voor de kinderen en een duurzame bijdrage leveren aan het klimaat.

Onze locaties worden steeds groener en we besteden veel aandacht aan groene buitenruimtes. Er is aandacht voor de natuur door de aanwezigheid van zand en water, klim- en klautermogelijkheden, een moestuin, een insectenhotel en soms zelfs een paar kippen. Dit alles vraagt natuurlijk om onderhoud. Snoeien, onkruid wieden, bladeren vegen; klussen die we deels samen met de kinderen doen en die deels uitgevoerd worden door de ‘meewerkers’ en hun begeleiders van Buitengoed Dorrepaal (Middin), een van onze samenwerkingspartners in het maatschappelijk veld.

Samen zijn
we sterker

Vlietkinderen zoekt nadrukkelijk de samenwerking op met verschillende partners in het maatschappelijk veld. Met schoolbesturen, gemeenten, lokale sport- en cultuuraanbieders, maar ook met andere kinderopvangorganisaties. Het bundelen van kennis en kracht maakt ons sterker. Samen werken we aan gelijke kansen voor alle kinderen.

Samen zijn we sterker

Ontwikkeling samen-
werkingsverbanden

Een goede start voor ieder kind, gelijke kansen voor optimale ontwikkeling en doorgaande leer-ontwikkellijnen. Sinds jaar en dag is Vlietkinderen een strategische en betrouwbare partner van de gemeente Leidschendam-Voorburg waar het gaat om de Lokaal Educatieve Agenda (LEA), het bieden van voorschoolse educatie en de ontwikkeling van kindcentra. Daarnaast werkt Vlietkinderen al lang en succesvol samen met onderwijskoepels Panta Rhei, Lucas Onderwijs en De Haagse scholen. Samen realiseren wij mooie plekken in de wijk voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Overige ontwikkelingen

We tekenden een herzien convenant met Lucas Onderwijs, geoptimaliseerd in lijn met de vorming van integrale kindcentra (IKC). Samen met DAK kindercentra en Lucas Onderwijs werken we aan vier focustrajecten waarbij we nadrukkelijk toewerken naar volwaardige IKC’s, voorbeelden waar iedereen in de regio kan komen kijken, luisteren en kennis op kan doen.

Samen met de maatschappelijke kinderopvangorganisaties DAK kindercentra en Stichting Rijswijkse Kinderopvang, beide net als Vlietkinderen aangesloten bij Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), zetten wij in op regionale samenwerking in de regio Haaglanden.

5. ONDERTEKENING CONVENANT LUCAS

Van links naar rechts: Ewald van Vliet, college van bestuur  Lucas onderwijs, Tine Oudshoorn bestuurder Vlietkinderen, Ingrid de Bonth-Weekhout, college van bestuur Lucas onderwijs. Daarachter Patricia Striekwold, clusterdirecteur PO Lucas onderwijs en Patricia van der Geer, manager kindcentra Vlietkinderen.

Doe je met
ons mee?

We nodigen al onze medewerkers van harte uit om mee te doen. Blijf goed aangesloten bij de ontwikkeling van Vlietkinderen. De organisatie waar jij een bijdrage aan levert, iedere dag opnieuw. Doe mee, praat mee en denk mee; alleen zo komen we verder.

Doe je met ons mee?

Modern, wendbaar, lerend:
Human Resources

Onze HR-afdeling sluit mooi aan bij het soort bedrijf dat wij willen zijn: modern, wendbaar en lerend. Er zit een goed team dat werkt aan de digitalisering van de administratieve processen. Onze twee HR-adviseurs zijn businesspartner van de clustermanagers. Samen werken zij aan alle HR-processen.

De adviseur ‘leren en ontwikkeling’ is verantwoordelijk voor de VlietAcademie: een verzamelplaats voor leren en ontwikkelen binnen de organisatie, voor in- en externe (nieuwe) medewerkers.

Doe je met ons mee?

Werving

De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat de nadruk in de organisatie komt te liggen op het vinden, boeien en binden van medewerkers: employer branding en onboarding van de nieuwe medewerker. Werven vraagt veel aandacht; hoe vinden we de juiste mensen voor onze locaties in een hele krappe arbeidsmarkt? Het zelf opleiden in onze VlietAcademie is één ding, maar daarnaast moeten we op zoek. Intern bieden we de kans om van werkplek te switchen, extern werven we mensen die bij ons passen. Het valt op dat we veel instroom hebben van ‘sportjongens’ van de opleiding Sport en Bewegen. Dit geeft een extra dimensie aan onze BSO-teams

Om een extra boost te geven aan onze werving, introduceren we iets bijzonders in de krappe arbeidsmarkt: een ‘flextoeslag’ van 10% op het salaris van mensen die willen werken bij onze Vliegende Brigade. Een team van flexibel en multi-inzetbare medewerkers.

Medewerkers vertellen over hun werk 

Wat doe je nou eigenlijk als medewerker bij Vlietkinderen? Nou, dat vertellen een paar van onze medewerkers in dit filmpje. Enthousiast en bevlogen!

Spelen, leren
ontwikkelen

Bij Vlietkinderen kijken we naar de brede ontwikkeling van kinderen. Groen buitenspelen, een optimale natuurbeleving, genoeg beweging, gezonde voeding, kennismaken met techniek, muziek, dans en leren omgaan met media; belangrijke zaken waarmee wij ons als kinderopvang onderscheiden van de rest.

Spelen, leren ontwikkelen

Groene kinderopvang

Kindcentrum Kajuit ontvangt als eerste locatie in de regio het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang

 Het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang wordt door Stichting Groen Cement uitgereikt aan kinderopvanglocaties die zich structureel inzetten om natuurbeleving en ‘groen buitenspelen’ een stevige plek te geven in de kinderopvang.

Belangrijk criterium voor het behalen van het kwaliteitsmerk is dat alle kinderen elke dag naar buiten gaan en dat ze spelenderwijs leren omgaan met de natuur, door bezig te zijn met bijvoorbeeld de seizoenen, zaaien en oogsten en dieren. 

Voor meer informatie over het kwaliteitsmerk: www.groencement.nl.

9. groene KO kajuit 1

Spelen, leren ontwikkelen

Gezonde kinderopvang

Ieder kind verdient een gezonde start. Een gezonde levensstijl wordt steeds belangrijker, ook in de kinderopvang. Bewegen, naar buiten, gezonde voeding, het voorkomen van overgewicht op jonge leeftijd; dat vinden we belangrijk. Onze medewerkers hebben zich hierin verdiept en hebben het certificaat ‘Gezonde Kinderopvang’ ontvangen. In het kader hiervan zijn we gestart met De Smakelijke Moestuin: een project dat kinderen leert hoe een zaadje uitgroeit tot groente. Groente waar we vervolgens samen een heerlijke soep mee maken om met elkaar op te eten.

10. 2019 moestuin

Ook werken we samen met JOGG: Jongeren Op Gezond Gewicht. Want hoe fijn is het als iedereen lekker en gezond in z’n vel zit. Dankzij de samenwerking met JOGG hebben wij voor drie jaar materiaal en ondersteuning om met de kinderen aan de slag te gaan.

10. KIND MET VIEZE HANDEN

De kinderen van KDV Pinkeltje hebben geholpen met de aanplant van een Tiny Forest in de ‘achtertuin’ van hun nieuwbouwlocatie.

Samen op weg

Kind en media

In de leefwereld van kinderen is het beeldscherm bijna niet meer weg te denken. Binnen de BSO is de tablet onderdeel van het spel. Media-opvoeding neemt een steeds belangrijkere plaats in. Hoe gaan we hiermee om en wat vinden ouders hiervan? We organiseerden voor alle ouders met kinderen in onze opvang een seminar over Kind en Media, met Denise Bontje* als hoofdspreker. Tijdens deze avond lieten we onze klanten aan het woord om te ontdekken wat zij belangrijk, en misschien soms lastig, vinden als het gaat om media-opvoeding. Maar ook wilden we graag horen wat ouders hierin van ons verwachten. Het seminar, dat plaatsvond in Theater Ludens in Voorburg, was een succes! De opkomst en betrokkenheid van de ouders hebben gezorgd voor goede input voor onze media-opvoeding op de locaties door onze pedagogisch medewerkers.

*Denise Bontje (www.dmaakthetbont.nl) heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van het kind; door middel van media, interactie en spel

Reden voor
een feestje

Successen moet je vieren! De grote, maar zeker ook de kleine. Want die maken het leven net dat beetje leuker. En dus staan wij stil bij bijzondere momenten en spreken we regelmatig onze waardering uit voor onze klanten en medewerkers

Reden voor een feestje

Highlights

Vlietkinderen Kindcentrum ‘t Kompas kreeg 35 Noren op visite

Kindcentrum ‘t Kompas kreeg bezoek van 35 dames uit de Noorse kinderopvang. Zij waren benieuwd om te horen hoe wij het hier in Nederland doen. Er zijn overeenkomsten, maar ook verschillen. Zo gaan Noorse kinderen later (rond een jaar) naar de opvang dan de kinderen hier in Nederland, maar wel de hele week. Dat is normaal! De Noorse kinderopvang is vooral veel buiten: buiten slapen, buiten spelen en lekker vies worden. BSO en onderwijs zijn in Noorwegen elkaars natuurlijke partners; het loopt bijna naadloos in elkaar over. Het was over en weer een leerzaam en gezellig bezoek. De medewerkers van ’t Kompas hebben tijdens dit bezoek hun locatie en Vlietkinderen als organisatie positief in beeld gebracht.

Peuterspeelzaal De Hobbelhoek hoort erbij

Peuterspeelzaal De Hobbelhoek is onderdeel geworden van Vlietkinderen en daarmee ook van de ontwikkeling van het IKC Heeswijk.

Eindelijk: de opening van BSO Break Out!

In het najaar openden we onze nieuwe BSO Break Out! in het clubgebouw van handbalvereniging EHC, op Sportpark Westvliet. Door het wegvallen van de Stint, gingen de kinderen met een heuse touringcar naar hun nieuwe locatie.

Door de ligging in het midden van de sportvelden, kunnen de oudere kinderen hier heerlijk sporten. Maar natuurlijk komen ook andere activiteiten aan bod.

Geen opening zonder officieel moment! En dus werd er samen met (sport)wethouder Nadine Stemerdink een lintje doorgeknipt.

Haagse wethouder bezoekt kinderdagverblijf Plons

Saskia Bruines, de Haagse wethouder, bracht een bezoek aan KDV Plons (voorlopig nog gehuisvest aan de Maanweg in de Haagsche wijk Binckhorst). Haar aandacht voor dit kinderdagverblijf is, met name vanwege de huisvesting, belangrijk voor ons. Vlietkinderen is hard op zoek naar een andere locatie voor dit kinderdagverblijf in de Binckhorst, waar veel nieuwe woningen worden gebouwd.

Van links naar rechts: Tim van Pageé, clustermanager KDV Plons, Tine Oudshoorn, bestuurder Vlietkinderen en Saskia Bruines, wethouder Den Haag.

Reden voor een feestje

Walk in the park

A Walk in the Park

In 2019 vond helaas de laatste editie plaats van het jaarlijks terugkerende evenement A Walk in the Park. Ontzettend jammer voor zowel de inwoners van Leidschendam-Voorburg en omstreken, als voor Vlietkinderen. Want wij deden maar al te graag mee! Zo was er ieder jaar een dag waarop onze medewerkers allerlei leuke, creatieve en sportieve activiteiten organiseerden voor kinderen. Een ontspannen manier om onze (toekomstige) klanten te ontmoeten en ze kennis te laten maken met al het leuks dat Vlietkinderen te bieden heeft.

Reden voor een feestje

Feest

Het Grote Vlietkinderen Feest

Het was al weer even geleden dat Blue4YOU, de personeelsclub, een echt feest organiseerde voor onze medewerkers. Op 10 november was het zover en we hadden er zin in! Met de band van Angela, een van onze eigen medewerkers, een mooie locatie, heerlijk eten en een quiz, hadden we een fantastische avond. Een prachtige manier om het jaar alvast met elkaar af te sluiten en al onze successen, klein en groot, te vieren. Natuurlijk kreeg iedereen een leuke (en symbolische) attentie mee naar huis: een duurzame oplader van bamboe, om energie op te doen voor het komende jaar.

FUN4KIDZ festival voor (Vliet)kinderen!

Begin van het jaar organiseerde Vlietkinderen, samen met haar lokale partner LV Events & Festivals, een groot kinderfeest voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Het kaartje voor dit festival kregen de kids van Vlietkinderen van ons cadeau!

En wat een feest was het! Zo konden de jonge festivalbezoekers op de foto met Shaun het Schaap, goochelen met Steven Kazan en swingen met de Telekids Disco Show. En vergeet de Disco Bingo niet! Natuurlijk was ook het Vlietkinderen-animatieteam aanwezig om vrolijke toeten te beschilderen en neptattoos te plaatsen. Het was een fantastische middag voor de kinderen en hun ouders, maar ook voor ons! Fijn om onze klanten zo’n cadeautje te kunnen geven.

13. Fun4kidzfestival

Cijfers

Stichting Vlietkinderen is financieel stabiel en gezond. Onze inkomsten vloeien terug in het bedrijf, waardoor we optimaal kunnen investeren in onze medewerkers en locaties. We investeren verstandig, met daarbij aandacht voor: deskundigheidsbevordering, onderhoud, nieuw- en verbouw, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid.

Cijfers

Cijfers

De vraag naar kinderopvang

De vraag naar kinderopvang in Nederland neemt toe door stijging van de kinderopvangtoeslag voor ouders in combinatie met een aantrekkende economie. Bij Vlietkinderen is in 2019 een toegenomen vraag naar opvang zichtbaar. Er zijn meer kinderen gestart t.o.v. het aantal kinderen dat is gestopt

Personeel, arbeidsmarkt en leerbedrijf

De economische groei en de nieuwe wettelijke kwaliteitseisen leiden tot de groei van banen in de kinderopvang. Aan het personeel worden steeds zwaardere opleidingseisen gesteld. Vooral de vraag naar pedagogisch medewerkers met MBO 4-niveau stijgt, veroorzaakt door de intensivering van de samenwerking met het onderwijs en onder invloed van de eisen uit de Wet IKK (Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang)

Vlietkinderen heeft in 2019 gemiddeld 320 medewerkers, 214 fte. in dienst.

Gezond en solide

Vlietkinderen is een stichting zonder winstoogmerk. Voldoende reserve is belangrijk voor de continuïteit van onze dienstverlening.

Samen op weg
naar de wereld
van morgen

Sinds 16 maart, met de uitbraak van de coronacrisis en bijbehorende maatregelen, zijn de verwachtingen voor 2020 onzeker geworden.

Samen op weg naar de wereld van morgen

Toekomstplannen

“Tot slot wil ik vooral mijn waardering en trots uitspreken voor alle Vlietkinderen-medewerkers die van 2019 een mooi jaar hebben gemaakt. Samen kunnen we 2020 aan.”

Tine

Sinds 16 maart, met de uitbraak van de coronacrisis en bijbehorende maatregelen, zijn de verwachtingen voor 2020 onzeker geworden.

De grootste onzekerheden zijn:

· Verloop van de coronapandemie

· Doorwerkingen op de economie

· Effectiviteit van beleid in binnen- en buitenland

Deze onzekerheden bepalen de diepte van de recessie en de mogelijke gevolgen daarvan voor Vlietkinderen. In ieder geval kan Vlietkinderen terugvallen op de jarenlange betrouwbaarheid als regionale kinderopvangorganisatie. Dit zorgt voor vertrouwen bij onze klanten en samenwerkingspartners.

De lerende organisatie Vlietkinderen laat zien dat er veerkracht en creativiteit aanwezig is om in te spelen op alle ontwikkelingen die nog komen gaan. We hebben het roer, en daarmee onze koers, stevig in de hand; dit helpt bij het maken de juiste keuzes.